Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Krajnji korisnici projekta “Lokomotiva” – 1. dio: Liječeni ovisnici/e i zatvorenici/e

Krajnji korisnici: pojedinci, skupine koje nisu izravno uključene u provedbu projekta, već isti ima posredan utjecaj na njih

Ovisnici_e koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici, ovisnici u zatvorskom sustavu, ovisnici_e u sustavu socijalne skrbi te ovisnici_e koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja; su osobe pod utjecajem kompleksne problematike koja im otežava uspješnu društvenu integraciju. Radi se o ovisnicima_ama koji su završili neki od programa rehabilitacije u terapijskoj zajednici, penalnom sustavu ili se još uvijek nalaze u izvanbolničkom sustavu liječenja te uspješno održavaju apstinenciju i/ili se pridržavaju propisanog načina liječenja. Obilježevaju ih slabije razvijene socijalne, emocionalne i komunikacijske vještine, niži obrazovni status, nesnalaženje na tržištu rada, nisko samopoštovanje, nizak prag tolerancije na frustraciju, slaba motiviranost, povezanost sa kriminalnim krugovima… Uz navedeno, problem s kojim se susreću je stigmatizacija koja doprinosi otežanom uključivanju na tržište rada. U posebnom fokusu su nam žene ovisnice, trudnice ovisnice te majke kojima nisu oduzata roditeljska prava ili nad kojima se  provodi nadzor, te njihova djeca. One su kao i njihova djeca u potrebi posebnih programa stručne pomoći i podrške, uz učinkovit nadzor sustava socijalne skrbi,  kako bi im se pomoglo da ostvare svoje roditeljske obveze i prava i na taj način i prava djece da žive u svojim obiteljima. Žene ovisnice, iako nerjetko potječu iz obitelji vrlo dobrog i odličnog materijalnog statusa, ipak velika većina potječe iz obitelji koju obilježavaju konflikti, nasilje i incest. Za razliku od muškaraca ovisnika one su bile mlađe kada su prvi put probale drogu, imale su bolji školski uspjeh i u osnovnoj i u srednjoj školi  te su manje činile kaznena djela a kao razlog konzumiranja izjavljuju da su upravo psihičke teškoće, kao što su depresija i anksioznost, bile uzrok njihove ovisnosti.

Zatvorenici_e ovisnici_e o drogama i alkoholu su osobe koje zloupotrebljavaju drogu, odnosno osobe s drogom uzrokovanim poremećajima i čine jednu od najbrojnijih i tretmanski sigurno najzahtjevnijih skupina zatvorenika. Budući da je ovisnost izravno povezana s činjenjem kaznenih djela kod njih je viša stopa recidivizma nego u općoj zatvoreničkoj populaciji. Ovisnici_e o drogama skloniji su rizičnom ponašanju u zatvoru od ostale zatvoreničke populacije (samoozljeđivanje, pokušaji suicida, konflikti s drugim zatvorenicima, pokušaji unosa droge  i sl.) te su u prosjeku mlađi od ostale zatvoreničke populacije i skloniji zdravstvenim problemima (hepatitis, HIV te općenito lošije zdravstveno stanje ). Radi se o osobama na izdržavanju kazne zatvora, prosječne dobi od 30 – 35 godina, niskog stupnja obrazovanja s malim ili nikakvim radnim iskustvom. Kao posljedica ovisnosti o drogama i boravka u penalnoj ustanovi iskazuju različite zdravstvene, emocionalne, kognitivne i socijalne teškoće poput deprivacije na obrazovnoj i socijalno razini, kriminogenih faktora, smanjenih radnih sposobnosti i radnih navika, stigmatizacije, niskog praga tolerancije na frustraciju, smanjene obiteljske podrške…

Bivši zatvorenici_e/ovisnici_e, su posebna skupina korisnika koja je uključena u postpenalni prihvat u prethodnim godinama provedbe programa ali nam se još uvijek obraćaju kada naiđu na različite prepreke ili se nađu u životnoj ili emocionalnj krizi (obiteljske krize, gubitak posla, problemi sa stanovanjem, pojačani stres i sl.).

Očito je da sa svim ovim osobama treba intenzivnije raditi na motivaciji i osnaživanju, obrazovanju, osmišljavanju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i jačanju socijalnih i komunikacijskih vještina. Evidentirani rizični faktori su: prepuštenost samome sebi ili kontaktiranje sa „starim društvom“, nesnalaženje u vanjskom svijetu, stigmatiziranost i otežana socijalna integracija, a zaštitni faktori su osnaživanje, odnosno pružanje više informacija, znanja i vještina za funkcionalan život kao i adekvatna podrška od strane obitelji i mentorstvo stručnih osoba.

U tom smislu ovaj projekt nudi odgovore i nove usluge koje će doprinijeti zadovoljavanju potreba ovih korisničkih skupina te podizanju kvalitete njihova života na način da im se putem različitih intervencija omogući razumijevanje okolnosti njihova stanja, prilagodba i prevladavanje istih u svrhu usvajanja zdravih životnih stilova i sprječavanja recidiva. Za ove korisnike_ce i članove njihove obitelji u našem savjetovalištu pružamo usluge savjetodavnog rada, grupnog i individualnog rada, poticanje na izobrazbu i organiziranje iste i uključivanje u različite kulturne, sportske i edukativne aktivnosti.

Projekt LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028 sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i sredstvima Ureda za udruge putem Natječaja Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr