Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Liga za prevenciju ovisnosti – nositelj projekta “Lokomotiva – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama”

Kako je nastala Liga za prevenciju ovisnosti?

Liga je osnovana 1995. godine. Osnovali su je građani grada Splita na inicijativu poglavarstva grada Splita jer je u to vrijeme gradom vladala epidemija opijatske ovisnosti. Nisu postojale službe koje bi se bavile niti prevencijom niti tretmanom ovisnosti, a mladih ovisnika bilo je sve više. Tako da su se građani morali sami organizirati da bi pronašli adekvatne odgovore na ta pitanja. Osnivači Lige bili su stručnjaci iz društveno humanističkih i zdravstvenih znanosti. S vremenom su se priključili građani koji su imali problem ovisnosti u svojim obiteljima ili su smatrali da mogu doprinijeti Ligi. Naš prvotni cilj je bio informirati roditelje i educirati ih o nekim odgojnim pristupima koji smanjuju rizik za smanjivanje bilo kakvih rizičnih ponašanja. Sada su te teme aktualne, ali se tada tek počelo govoriti o tome. Naš prvi program se zvao Avanturizam roditeljstva.

Koja su područja Liginog djelovanja?

Djelujemo u četiri programska područja:

  1. Prevencija rizičnih ponašanja: Surađujemo s osnovnim i srednjim školama te ustanovama socijalne skrbi u provedbi cjelovitih preventivnih programa. To obuhvaća edukaciju i osnaživanje djece, mladih, rizične mladeži i roditelja. Osim toga, pružamo osnovnu obuku za nastavnike i stručnjake uključene u ove programe.
  2. Socijalna uključenost: Liga nastoji poboljšati kvalitetu života ranjivih skupina, kao što su ovisnici, rehabilitirani ovisnici, zatvorenici i bivši zatvorenici. Kroz programe podrške nastojimo ojačati osobne kapacitete i stvoriti inkluzivniju zajednicu koja uvažava potrebe navedenih skupina.
  3. Razvoj volonterstva mladih: Možemo se pohvaliti profesionalnim timom dobro upućenim u upravljanje volonterstvom koji dosljedno nudi obrazovnu i razvojnu podršku svim svojim volonterima. Prepoznati smo po svom iznimnom upravljanju volonterima, a koji su dobili i brojne nagrade za svoje programe volontiranja za mlade. Trenutno brojimo 67 mladih volontera.
  4. Zagovaranje javnih politika: Liga aktivno sudjeluje u javnim konzultacijama i zagovara prijedloge za izmjene pravnog okvira. Organiziramo i sudjelujemo na okruglim stolovima, konferencijama i tribinama. Zastupajući interese naših korisnika kreatorima politika na razini zajednice i na nacionalnoj razini, pokrećemo utjecajne promjene unutar našeg društva.

Koja je svrha i cilj projekta “Lokomotiva- jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama”?

Svrha je doprinijeti povećanoj participaciji lokalnih OCD-a u pružanju socijalnih usluga utemeljenih na potrebama zajednice, kreiranju inovativnih rješenja za oporavak društva za vrijeme i nakon pandemije COVID-19, kao i u drugim potencijalnim krizama.  Situacija vezana uz pandemiju COVID-19 imala je štetan utjecaj na provedbu aktivnosti OCD-ova i pristup korisnicima, a stručnjacima koji rade s ranjivim skupinama nedostaju stručni kapaciteti u kriznim situacijama. Stoga je od iznimne važnosti za društvo u cijelosti unaprjeđivati i prilagođavati njihova stručna znanja i vještine potrebama korisnika. Sukladno tome cilj projekta je osnažiti kapacitete lokalnih OCD-a za primjenu učinkovitih intervencija u području socijalnog uključivanja i pružanja usluga krizne intervencije ranjivim skupinama.

Možete li nam reći više o edukacijama koje su održane ili se planiraju održati u sklopu projekta?

Edukacije su osmišljene su s ciljem sveobuhvatnijeg doprinosa jačanju kapaciteta OCD-a za rad s ranjivim skupinama (mladi u riziku, mladi s problemima u ponašanju, rehabilitirani ovisnici i bivši zatvorenici) te se na taj način međusobno nadograđuju i upotpunjuju. Edukacije sadrže vještine za rad u kriznim situacijama, tehnike u radu sa stresom, traumom i anksioznošću koje su u skladu s relevantnim praksama prevencije ovisnosti u zemlji i EU: Europski standardi za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS), Smjernice za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu, International Standards on Drug Use Prevention.

Njihovom provedbom ojačat ćemo kapacitete OCD-a za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama, kapacitete za rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini te kapacitete za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Edukacijom Upravljanje stresom i provođenje kriznih intervencija dugoročno se razvija sustav psiholoških intervencija u kriznim situacijama kontinuiranim osposobljavanjem većeg broja stručnjaka koji bi se mogli uključiti u pružanje prve psihološke pomoći.

Edukacijom Rješenju usmjereni (Solution Focused, SF) pristup u resocijalizaciji ovisnika, zatvorenika i mladih s problemima u ponašanju predstavnici OCD-ova educirali su se za primjenu SF pristupa u savjetodavnom radu s ranjivim skupinama. Rješenju usmjereni (Solution Focused, SF) pristup je kratkotrajna terapija, usmjerena na rješenje, posebno prikladna za krizne intervencije te je kao takva komplementarna s edukacijom Upravljanje stresom i provođenje kriznih intervencija.

Edukacijom Menadžment inkluzivnih volontera kreirali smo i proveli edukacijski program „Menadžment inkluzivnih volontera” za organizatore volontiranja koji u svoj rad uključuju ili tek planiraju uključiti inkluzivne volontere iz korisničke skupine obuhvaćene projektom. Prijenosom znanja i vještina stečenih dugogodišnjim iskustvom rada s inkluzivnim volonterima (mladi u riziku, mladi s problemima u ponašanju, rehabilitirani ovisnici i bivši zatvorenici), omogućili smo drugim OCD-ovima veću spremnost na uključivanje inkluzivnih volontera te povećali broj kvalitetno organiziranih inkluzivnih volonterskih programa usklađenih sa Zakonom o volonterstvu (58/07, 22/13) Članak 14.

Edukacijom Biblioterapija, kao jednim oblikom art terapije educirali smo sudionike za planiranu i metodološki pripremljenu upotrebu književnih djela u savjetodavnom (grupnom) radu s ranjivim skupinama. Ovom edukacijom doprinosi se jačanju kapaciteta OCD-ova za pružanje savjetodavnih usluga i podrške ranjivim skupinama u grupnom i/ili individualnom radu, a terapiju je moguće provoditi i na daljinu (on-line).

Edukacija Kvalitetna provedba programa resocijalizacije i primjeri dobre prakse ima za cilj unaprijediti kapacitete OCD-a za implementaciju mjera iz projekta resocijalizacije Vlade RH u radu s krajnjim korisnicima.

Koji su ostali značajni doprinosi projekta?

Projekt još doprinosi realizaciji ciljeva i mjera iz Strategije Europa 2020.: povećati stopu zaposlenosti stanovništva u dobi između 20-64 godine i smanjiti broj Europljana koji žive ispod granice siromaštva, kroz predvodničke inicijative „Program za nove vještine i radna mjesta“ i „Europska platforma protiv siromaštva“.

Nadalje, u skladu je s Paketom mjera za socijalno ulaganje jer se provodi u području pružanja podrške dionicima angažiranima u području pružanja socijalnih usluga i njihovog unaprjeđenja.

Sukladan je i sa Smjernicama za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice namijenjene lokalnim sudionicima jer uzima u obzir neke od sljedećih promjena u lokalnim kontekstima: rastuću nezaposlenost, smanjene izdatke iz javnih prihoda, siromaštvo i socijalnu isključenost te odgovara na različite izazove: usredotočuje se na ulaganje u radna mjesta; usredotočuje se na mlade; podupire volonterski rad i ostale sustave koji mobiliziraju neiskorištene resurse nezaposlenih kako bi se zadovoljile lokalne potrebe; podupire socijalno inovativne projekte koji poboljšavaju usluge i/ili čuvaju radna mjesta; daje prioritet prevenciji, dijeljenju, samopomoći, itd.; podupire lokalne planove za socijalnu uključenost koje vode ljudi suočeni sa siromaštvom uz potporu stručnjaka i drugih dionika.

Projekt doprinosi razvoju inkluzivnog volontiranja te osnažuje sposobnosti organizatora volontiranja za provođenje programa inkluzivnog volontiranja, sukladno Mjeri 12. Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za razvoj volonterstva od 2020. do 2024. godine.

Prema Nacrtu Nacionalne strategije suzbijanja ovisnosti 2018.-2025. značajna uloga pridaje se suradnji s organizacijama civilnog društva u području provedbe programa prevencije ovisnosti, kao i psihosocijalnog tretmana i resocijalizacije ovisnika. Projekt je usklađen sa Smjernicama za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom I zatvorskom sustavu (4.1.1.5.); Programom državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godine (Mjera 5.1.) i Health and social responses to drug problems – European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Chapters 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3).

Pripremila: Jana Sirić Podrug, Ligina volonterka

Projekt LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028 sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i sredstvima Ureda za udruge putem Natječaja Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

 

 

%d blogeri kao ovaj: